LG인버터정수기 WD502GW 화이트 월19,900원

LG인버터 정수기                                                      모델명 WD502GW 렌탈가격 월 19,900원 스펙 요약 정보 제품구분(냉수/온수/정수)냉온정수기 정수방식 직수 제품크기 260 X 460 X 495 mm 필터방식(UF/RO) 프리카본블럭+>UF복합(중공사막필터+포스트카본블럭)